เสียงพยัญชนะ จำนวน 25 เสียง
เสียงพยัญชนะ
อธิบายการออกเสียง

เสียงคล้าย ก ไก่ ในภาษาไทย
ค / ข
เสียงคล้าย ค หรือ ข ในภาษาไทย (ข มีเสียงเดียวกันกับ ค แต่ ข มีเสียงวรรณยุกต์ติดตัวอยู่เสมอ หรือเป็นอักษรสูงของไทย)

เสียงคล้าย ก ไก่ แต่มีลักษณะกระหึ่มในลำคอ

เสียงคล้าย ง งู ในภาษาไทย
ซ / ส
เสียงคล้าย ซ โซ่ ในภาษาไทย (ส มีเสียงเดียวกันกับ ซ แต่ ส มีเสียงวรรณยุกต์จัตวาติดตัวอยู่เสมอ หรือเป็นอักษรสูงของไทย)

เสียงคล้าย จ จาน ในภาษาไทย

เสียงคล้าย ซ โซ่ แต่มีลมแทรกประสมอยู่ด้วย

เสียงคล้าย ซ โซ่ แต่มีลักษณะกระหึ่มในลำคอ

เสียง ญ โดยผ่อนลมออกทางจมูก หรือคล้ายกับการจะออกเสียง น ในช่วงแรก แล้วกลับออกเป็นเสียง ย ในทันที

เสียงคล้าย ต เต่า ในภาษาไทย

เสียงนี้คล้าย ต เต่า ประสมกับ ส เสือในภาษาไทย ซึ่งออกเสียงโดยการใช้ปลายลิ้นแลบออกเล็กน้อย แล้วเปล่งเสียงเหมือนกับการออกเสียง /ต๊ะ/ แล้วชักลิ้นกลับทันใด เสียงนี้กำหนดเขียนโดยใช้ ฏ

เสียงคล้าย ช ช้าง ในภาษาไทย (แต่ทำริมฝีปากบนเผยอกว่าการออกเสียง ช ช้าง ธรรมดาเล็กน้อย
ท ถ
เสียงคล้าย ท ทหารในภาษาไทย (ถ มีเสียงเดียวกันกับ ท แต่ ถ มีเสียงวรรณยุกต์จัตวาติดตัวอยู่เสมอ หรือเป็นอักษรสูงของไทย)

เสียงคล้าย ด เด็กในภาษาไทย

เสียงคล้าย น หนูในภาษาไทย

เสียงคล้าย ป ปลาในภาษาไทย

เสียงคล้าย บ ใบไม้ในภาษาไทย
พ / ผ
เสียงคล้าย พ พานในภาษาไทย (ผ มีเสียงเดียวกันกับ พ แต่ ผ มีเสียงวรรณยุกต์จัตวาติดตัวอยู่เสมอ หรือเป็นอักษรสูงของไทย)

เสียงคล้าย ม ม้าในภาษาไทย

เสียงคล้าย ยักษ์ในภาษาไทย (แต่ในระบบอักษรพม่า

เสียงคล้าย ร เรือในภาษาไทย แต่ไม่รัวลิ้นอย่างชัดเจน มักปรากฏในคำที่เขียนเลียนเสียงจากภาษาต่างประเทศ เช่นคำว่า อเมริกา

เสียงคล้าย ล ลิง ในภาษาไทย

เสียงคล้าย ว แหวนในภาษาไทย
ฮ / ห
เสียงคล้าย ฮ ในภาษาไทย (ห มีเสียงเดียวกันกับ ฮ แต่ ห มีเสียงวรรณยุกต์จัตวาติดตัวอยู่เสมอ หรือเป็นอักษรสูงของไทย)

เสียงคล้าย อ อ่างในภาษาไทย

หมายเหตุ ในแง่การศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาพม่าถิ่นย่างกุ้ง พบว่า มีหน่วยเสียงถึง 32 เสียง (จากการศึกษาของ Nitasakorn Shiwaruanrote วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยามหิดล ค.ศ.2000 เรื่อง A Phonological Study of Yangon Burmese) ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยตามหลักการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ ในแบบเรียนเบื้องต้นนี้ ได้รวบไว้เป็น 25 เสียง เพื่อให้เหมาะแก่ลิ้นหรือการออกเสียงสำหรับผู้ศึกษาชาวไทย ทั้งนี้เพราะคำบางคำจะเกิดการแปรเสียงเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป อีกทั้งตามหลักการสื่อสารนั้น มนุษย์มักจะสื่อสารมากว่าหนึ่งคำ หรือการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความเข้าใจกันได้