ความเป็นมาของภาษาพม่า

1.เพื่อให้สามารถอธิบายความเป็นมาของภาษาและวัฒนธรรมของพม่าได้
2. เพื่อให้สามารถรับฟัง ความเป็นมาของภาษาและวัฒนธรรมของพม่าได้
3.เพื่อให้บรรยายความเป็นมาของภาษาและวัฒนธรรมของพม่าได้
20050206_009.gif

ประวัติของประเทศพม่า
1.เพื่อให้สามารถอธิบายประวัติของประเทศพม่าได้
2. เพื่อให้สามารถรับฟัง ประวัติของประเทศพม่าได้
3.เพื่อให้สามารถบรรยายประวัติของประเทศพม่าได้
20050206_009.gif

ความรู้เบื้องต้นของภาษาพม่า

1.เพื่อให้สามารถอธิบายการเขียนคำพม่าด้วยอักษรไทยได้
2. เพื่อให้สามารถยินยอมการเขียนคำพม่าด้วยอักษรไทยได้
3.เพื่อให้สามารถบรรยายการเขียนคำพม่าด้วยอักษรไทยได้
20050206_009.gif

รูปประโยคในการอ่าน

1.เพื่อให้สามารถบรรยายลักษณะรูปประโยคของภาษาพม่าได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถยินยอมรูปประโยคในการอ่านได้
3.เพื่อให้สามรถบรรยายรูปประโยคในการอ่านได้
20050206_009.gif

ระบบเสียงของภาษาพม่า

1.เพื่อให้สามารถแยกแยะ ความแตกต่างของระบบเสียงได้อย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถแยกแยะ ความแตกต่างของระบบเสียงได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้สามรถบรรยายระบบเสียงของภาษาพม่าได้อย่างถูกต้อง
20050206_009.gif

การทักทายในภาษาพม่า

1.เพื่อให้สามารถท่องคำทักทายภาษาพม่าได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถการฝึกพูด คำทักทายภาษาพม่าได้อย่างถูกต้อง
3.เพื่อให้สามารถบรรยายคำทักทายของภาษาพม่าได้อย่างถูกต้อง
20050206_009.gif

การถาม-ตอบในภาษาพม่า

1.เพื่อให้สามารถยกตัวอย่างการสนทนาภาษาพม่าได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถอธิบายตัวอย่างการสนทนาได้อย่าง
3.เพื่อให้สามารถแยกความต่างตัวอย่างการสนทนาได้อย่างถูกต้อง
20050206_009.gif

คำศัพท์ต่างๆ

1.เพื่อให้สามารถอธิบายคำศัพท์ต่างๆได้ถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถรับฟัง คำศัพท์ต่างๆได้
3.เพื่อให้สามรถบอกความหมายของคำศัพท์ต่างๆในภาษาพม่าได้
20050206_009.gif

การนับเลขในภาษาพม่า


1.เพื่อให้สามารถบรรยาย การนับเลขในภาษาพม่าถูกต้อง
2. เพื่อให้สามารถท่องการนับเลขในภาษาพม่าได้
3.เพื่อให้สามรถบรรยายความเป็นมาของภาษาและวัฒนธรรมของพม่าได้
20050206_009.gif

ประเพณีในพม่า

1.เพื่อให้สามารถเล่าประเพณีต่างในพม่าได้
2. เพื่อให้สามารถยอมรับรับ ประเพณีในพม่าได้
3.เพื่อให้สามารถบรรยายประเพณีในพม่าพม่าได้
20050206_009.gif