ระบบเสียงของภาษาพม่า

| | ระบบเสียง | เสียงพยัญชนะ | เสียงสระ | เสียงวรรณยุกต์

1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gifระบบเสียง1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gif

ภาษาพม่าประกอบด้วยหน่วยเสียง (Phoneme) พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ดังนี้

1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gifเสียงพยัญชนะ1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gif

เสียงพยัญชนะจำนวน 25 เสียง

เสียงพยัญชนะ
อธิบายการออกเสียง

เสียงคล้าย ก ไก่ ในภาษาไทย
ค / ข
เสียงคล้าย ค หรือ ข ในภาษาไทย (ข มีเสียงเดียวกันกับ ค แต่ ข มีเสียงวรรณยุกต์ติดตัวอยู่เสมอ หรือเป็นอักษรสูงของไทย)

เสียงคล้าย ก ไก่ แต่มีลักษณะกระหึ่มในลำคอ

เสียงคล้าย ง งู ในภาษาไทย
ซ / ส
เสียงคล้าย ซ โซ่ ในภาษาไทย (ส มีเสียงเดียวกันกับ ซ แต่ ส มีเสียงวรรณยุกต์จัตวาติดตัวอยู่เสมอ หรือเป็นอักษรสูงของไทย)

เสียงคล้าย จ จาน ในภาษาไทย

เสียงคล้าย ซ โซ่ แต่มีลมแทรกประสมอยู่ด้วย

เสียงคล้าย ซ โซ่ แต่มีลักษณะกระหึ่มในลำคอ

เสียง ญ โดยผ่อนลมออกทางจมูก หรือคล้ายกับการจะออกเสียง น ในช่วงแรก แล้วกลับออกเป็นเสียง ย ในทันที

เสียงคล้าย ต เต่า ในภาษาไทย

เสียงนี้คล้าย ต เต่า ประสมกับ ส เสือในภาษาไทย ซึ่งออกเสียงโดยการใช้ปลายลิ้นแลบออกเล็กน้อย แล้วเปล่งเสียงเหมือนกับการออกเสียง /ต๊ะ/ แล้วชักลิ้นกลับทันใด เสียงนี้กำหนดเขียนโดยใช้ ฏ

เสียงคล้าย ช ช้าง ในภาษาไทย (แต่ทำริมฝีปากบนเผยอกว่าการออกเสียง ช ช้าง ธรรมดาเล็กน้อย
ท ถ
เสียงคล้าย ท ทหารในภาษาไทย (ถ มีเสียงเดียวกันกับ ท แต่ ถ มีเสียงวรรณยุกต์จัตวาติดตัวอยู่เสมอ หรือเป็นอักษรสูงของไทย)

เสียงคล้าย ด เด็กในภาษาไทย

เสียงคล้าย น หนูในภาษาไทย

เสียงคล้าย ป ปลาในภาษาไทย

เสียงคล้าย บ ใบไม้ในภาษาไทย
พ / ผ
เสียงคล้าย พ พานในภาษาไทย (ผ มีเสียงเดียวกันกับ พ แต่ ผ มีเสียงวรรณยุกต์จัตวาติดตัวอยู่เสมอ หรือเป็นอักษรสูงของไทย)

เสียงคล้าย ม ม้าในภาษาไทย

เสียงคล้าย ยักษ์ในภาษาไทย (แต่ในระบบอักษรพม่า

เสียงคล้าย ร เรือในภาษาไทย แต่ไม่รัวลิ้นอย่างชัดเจน มักปรากฏในคำที่เขียนเลียนเสียงจากภาษาต่างประเทศ เช่นคำว่า อเมริกา

เสียงคล้าย ล ลิง ในภาษาไทย

เสียงคล้าย ว แหวนในภาษาไทย
ฮ / ห
เสียงคล้าย ฮ ในภาษาไทย (ห มีเสียงเดียวกันกับ ฮ แต่ ห มีเสียงวรรณยุกต์จัตวาติดตัวอยู่เสมอ หรือเป็นอักษรสูงของไทย)

เสียงคล้าย อ อ่างในภาษาไทยหมายเหตุ ในแง่การศึกษาหน่วยเสียงพยัญชนะภาษาพม่าถิ่นย่างกุ้ง พบว่า มีหน่วยเสียงถึง 32 เสียง (จากการศึกษาของ Nitasakorn Shiwaruanrote วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยามหิดล ค.ศ.2000 เรื่อง A Phonological Study of Yangon Burmese) ซึ่งเป็นรายละเอียดปลีกย่อยตามหลักการศึกษาทางด้านภาษาศาสตร์ ในแบบเรียนเบื้องต้นนี้ ได้รวบไว้เป็น 25 เสียง เพื่อให้เหมาะแก่ลิ้นหรือการออกเสียงสำหรับผู้ศึกษาชาวไทย ทั้งนี้เพราะคำบางคำจะเกิดการแปรเสียงเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป อีกทั้งตามหลักการสื่อสารนั้น มนุษย์มักจะสื่อสารมากว่าหนึ่งคำ หรือการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดความเข้าใจกันได้


1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gifเสียงสระ1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gif


เสียงสระหลักในภาษาพม่า มีจำนวน 11 เสียง ได้แก่

 1. เสียง /อะ/
 2. เสียง /อา/
 3. เสียง /อิ/
 4. เสียง /อี/
 5. เสียง /อุ/
 6. เสียง /อู/
 7. เสียง /เอ/
 8. เสียง /แอ/
 9. เสียง /อ่อ/ (เสียงสระ ออ สั้นเล็กน้อย)
 10. เสียง /ออ/ (เสียงสระ ออ ยาวกว่าเสียง /ออ/ ของไทยเล็กน้อย)
 11. เสียง /โอ/เสียงสระทั้ง 11 เสียงนี้ มีโอกาสแปรเปลี่ยนไปตามเสียงแวดล้อม เช่น ถ้าประสมหรือปิดท้ายด้วยเสียงพยัญชนะนาสิก (พยัญชนะนาสิก เช่น ม น ง ญ พยัญชนะเหล่านี้จะมีการผ่อนเสียงออกทางจมูกด้วย) ก็จะทำให้เสียงสระนั้นผันเปลี่ยนไปเป็นสระนาสิก (คือเสียงกึ่งสระหลัก กึ่งออกทางจมูก) เช่น อี เมื่อมี ง สะกด เสียงสระอีที่ควรออกตรงๆ ก็จะถูกผลักเสียงให้ออกกึ่งทางจมูก หรือถ้าหากปิดท้ายด้วยพยัญชนะเสียงกัก (พยัญชนะเสียงกัก เช่น ป ต จ ก) ก็จะทำให้สระนั้นมีความกระชับสั้นลง อีกทั้งทำให้เกิดคล้ายเป็นเสียงวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทย เช่น อู เมื่อประสมด้วยพยัญชนะท้าย ก เป็น อู+ก ก็จะกลายเสียงสั้นลง และมีระดับวรรณยุกต์เป็น อุ๊ก

ดังนั้น การระบุลักษณะของเสียงสระภาษาพม่าด้วยอักษรไทย จึงไม่สามารถทำได้ครบทุกเสียง แต่ก็มีข้อควรสังเกตว่า หากคำนั้นสะกดด้วยอักษรใด ก็ให้ออกเสียงสะกดนั้นตามไปด้วย จะทำให้การออกเสียงใกล้เคียงกับเจ้าของภาษามากยิ่งขึ้น เช่น เมาง ถ้าหากคิดอย่างภาษาไทยก็จะพบว่า คำนี้ไม่สามารถออกเสียงได้ เนื่องจากภาษาไทยไม่มีการสะกดเช่นนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้เรียนได้ตระหนักว่า การเขียนคำพม่าในแบบเรียนนี้ เขียนเพื่อแทนเสียงภาษาพม่า ดังนั้น เมื่อพบรูปตัวสะกด ก็ให้ออกเสียงตัวสะกดนั้นด้วย จากตัวอย่างข้างต้น ต้องอ่านว่า เมา+ กล่าวคือ คล้ายออกเสียงว่า เมา แต่ให้ตามด้วยเสียงสะกด ก็จะกลายเป็น เมาง (เสียงคล้ายคำว่า หม่อง แต่มิใช่เสียงสระ ออ อย่างชัดแจ้ง)


1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gifเสียงวรรณยุกต์1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gif1261116888.gif


เสียงวรรณยุกต์ของภาษาพม่ามี 4 ระดับ คือ

 1. ระดับต่ำ ประมาณเสียงวรรณยุกต์เอกในภาษาไทย เช่น ส่า (อักษร)
 2. ระดับกลาง-ตก ประมาณเสียงวรรณยุกต์โทในภาษาไทย เช่น ซ่า (กิน)
 3. ระดับสูง-ตก ประมาณเสียงวรรณยุกต์ตรีในภาษาไทย เช่น ซ้า (เริ่ม)
 4. ระดับสูง-กัก ระดับวรรณยุกต์นี้ เริ่มที่ระดับสูงแล้วสุดท้ายจะมีเสียงปิดหรือเสียงกักทันใน เช่น ซะก (เผ็ด)

เสียงวรรณยุกต์ในภาษาพม่า มีการแปรเปลี่ยนไปตามคำแวดล้อม สถานการณ์ของการพูด รวมทั้งอารมณ์ความรู้สึกของผู้ใช้ภาษา บางครั้งมีการออกเสียงที่คล้ายกับระดับเสียงจัตวาของไทย ถือว่าเป็นการแปรเสียง (variation) ไม่ใช่เป็นเสียงที่แท้จริงของคำนั้น เช่น คนไทยพูดว่า “จริงเหรอ” คู่สนทนาตอบว่า /จิ๊ง/ ลักษณะเสียง /จิ๊ง/ เช่นนี้ เป็นการเน้นเพื่อบ่งบอกอารมณ์และความหมายที่ต้องกาว่าเป็นความจริงตามที่กล่าว


Credit By.http://www.youtube.com/watch?v=WRaTAe7NZd818.gif18.gif


anigifg.gifanigifk.gif