| ความรู้เบื้องต้นของภาษา | การเขียนคำพม่าด้วยอักษรไทย | การเขียนของภาษาพม่า5284-attachment.gifความรู้เบื้องต้นของภาษา5284-attachment.gif

สหภาพเมียนมาร์ หรือที่คนไทยรู้จักในนามประเทศพม่า ประชากรในประเทศนี้มีหลากหลายชนชาติ เช่น ชาวพม่า ชาวไทใหญ่ ชาวยะไข่ ชาวกะฉิ่น ชาวมอญ ชาวกะเหรี่ยง เป็นต้น ต่อเมื่อจะสื่อสารกันในระดับทางการ เช่น ในระบบการเรียนการสอน การประกาศทางวิทยุ หรือโทรทัศน์ ตลอดถึงเอกสารราชการ จะใช้ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ
ธรรมชาติของภาษานั้น เมื่อมีคนหลากเผ่าหลายพันธุ์ร่วมอยู่ในผืนแผ่นดินประเทศเดียวกัน ย่อมเกิดมีภาษาสำเนียงท้องถิ่นแปลกแยกออกไปตามฐานวัฒนธรรมของตน อุปมาเพื่อให้เห็นตัวอย่างก็คล้ายกับสังคมประเทศไทย ชาวไทยภาคใต้ หรือชาวไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แม้จะพูดภาษาไทยกลาง ถ้าผู้นั้นไม่ได้ฝึกฝนการออกเสียงอย่างเพียงพอ ก็ยังจะมีสำเนียงของภาษาท้องถิ่นปะปนอยู่ในน้ำคำ เช่นเดียวกับสังคมการใช้ภาษาในประเทศพม่า ชาวพม่าทางภาคเหนือหรือภาคใต้ ก็พูดภาษาพม่าด้วยสำเนียงที่ผิดแผกกันไป
ในแบบเรียนนี้ ได้ใช้ภาษาพม่าสำเนียงย่างกุ้งเป็นแบบอย่างในการออกเสียง เนื่องจากเป็นสำเนียงที่แพร่หลาย และถือว่าเป็น “ภาษากลาง” ในสังคมชาวพม่า
ภาษาพม่าได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลีและสันสกฤตเข้าไปใช้จำนวนมาก นอกจากนี้ก็มีภาษามอญ ภาษาไต (ภาษาของกลุ่มคนไต เช่น คนลื้อที่อยู่เมืองยอง คนไทใหญ่ที่อยู่ในรัฐฉาน เป็นต้น) เข้ามาปะปนด้วย ต่อมาภายหลังก็มีภาษาอังกฤษเพิ่มเข้าไปอีกภาษาหนึ่ง
อย่างไรก็ดี การรับอิทธิพลทางภาษาดังที่กล่าวมานั้น สังคมพม่ารับมาแล้วก็แปลงเสียงให้เป็นไปตามระบบการออกเสียงแบบภาษาพม่า
สิ่งที่ควรกล่าวไว้ในที่นี้อีกประการก็คือ ภาษาพม่ามีอักษรสำหรับเขียนแทนเสียงในภาษาของตนเอง ซึ่งอักษรบางตัวแทนค่าเสียงเดิม และบางตัวแทนค่าเสียงสำหรับใช้คำในทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นคำบาลี หรือบ้างก็เป็นคำสันสกฤต และมีอักษรหลายตัวที่มีเสียงอย่างเดียวกัน คล้ายกับภาษาไทยที่เรากำหนดให้มีตัวอักษร ท ธ ฒ ฑ เวลาใช้เขียนคำในภาษา ก็จะมีแบบแผนระบุเป็นรายคำไป เช่น เขียนคำว่า ทุ่ง ก็จะไม่ใช้ ธ ฒ หรือ ฑ แต่เวลาเขียนคำว่า ธนาคาร ก็จะไม่ใช้ตัว ท ฒ หรือ ฑ เป็นต้น หรือเช่นการเขียนเสียงที่ออกว่า
/สุก/ เช่น วันศุกร์ กล้วยสุก ความสุข จะเห็นได้ว่า ในภาษาไทย เรากำหนดการเขียนที่ตายตัวโดยสอดคล้องกับความหมาย แม้ว่าจะออกเสียง /สุก/ เหมือนกันทั้ง 3 คำ
การเรียนภาษาพม่าที่ใคร่แนะนำ คือควรทำความเข้าใจกับเสียง คำ และความหมายเป็นเบื้องต้นก่อน เมื่อสื่อสารด้วยภาษาพม่าได้แล้ว หรือเมื่อคุ้นเคยกับเสียงจนจำแนกความต่างของเสียงได้แล้ว จะทำให้การเรียนอักษรพม่ามีความราบรื่นและก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกันกับการเรียนรู้ภาษาของเด็ก เพราะเด็กที่เกิดมาท่ามกลางสังคมและวัฒนธรรมที่พูดภาษาใด เขาก็ย่อมซึมซับและรับรู้ภาษานั้นได้โดยง่าย เป็นการหัดเลียนเสียงตามผู้ใหญ่โดยไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องตัวอักษร เมื่อเข้าสู่วัยเรียนชั้นอนุบาลหรือชั้นประถม เด็กที่สามารถสื่อภาษานั้นๆ ได้แล้ว ก็จะเรียนอักษรในภาษาได้อย่างง่ายดาย

634950t7vde8eg7v.gif634950t7vde8eg7v.gif

tiny_yenta4-emoticon-0010.gifการเขียนคำพม่าด้วยอักษรไทยtiny_yenta4-emoticon-0010.gif

เนื่องจากแบบเรียนนี้มีจุดมุ่งหมายให้ชาวไทยทั่วไปที่สนใจใคร่รู้ภาษาพม่า สามารถจดจำเสียงและคำศัพท์ในภาษาพม่าเบื้องต้นได้ จึงกำหนดการเขียนคำพม่าด้วยอักษรไทย ซึ่งในความเป็นจริงนั้น อักษรไทยไม่สามารถถ่ายเสียงภาษาพม่าได้ตรงตามการออกเสียงจากเจ้าของภาษาได้ครบถ้วน แต่เพื่อไม่ต้องเพิ่มภาระให้กับผู้ที่สนใจ จึงไม่ใช้อักษรโรมัน หรือสัทอักษร (Phonetic Alphabet) อันเป็นอักษรที่นักภาษาศาสตร์ใช้บันทึกเสียงในภาษาต่างๆ มาประกอบในการเขียน แต่ได้เลือกใช้อักษรไทยเท่านั้น
634950t7vde8eg7v.gif634950t7vde8eg7v.gif

aa37d7a6dbbdab053489ac78743ac20c.gifการเขียนของภาษาพม่าaa37d7a6dbbdab053489ac78743ac20c.gif

การเขียนของภาษาพม่าเน้นให้ผู้เรียนออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา ดังนั้น จึงไม่ใช่เป็นการเขียนที่เทียบมาจากรูปการเขียนจากอักษรพม่า (คล้ายกับภาษาไทยที่เขียนว่า สามารถ เวลาสอนให้ชาวต่างชาติพูดภาษาไทย ก็จะสอนให้ออกเสียงเป็น /สา-มาด/ โดยตรง) โดยกำหนดการเขียนคำพม่า ดังนี้
  1. จุดใต้ ( -ฺ ) เพื่อแสดงว่า อักษรที่มีจุดอยู่ใต้กับอักษรตัวถัดไปเป็นคำหรือพยางค์ที่ต้องออกเสียงควบกัน เช่น โบฺย ในการออกเสียง ให้ออก บ กล้ำกับ ย ดังนั้นจึงมิใช่การออกเสียงอย่าง โบยบิน หรือ โบยตี ในภาษาไทย แต่เป็นเสียง บฺย+โ (เมื่อออกเสียงถูกต้องจะมีเสียงคล้ายๆ กับ /เบียว/ ไม่ใช่ /โบย/) หรือเช่นคำว่า มฺยา ให้ออกเสียง ม กล้ำกับ ย ประสมเสียงสระ อา
  2. คำที่ไม่ประวิสรรชนีย์ (ไม่เติมสระ อะ) ให้ออกเสียง อะ เพียงครึ่งเดียว เช่น ฆลา จนอ
  3. อักษรสีน้ำเงิน หมายถึง ภาษาพม่า
  4. อักษรสีน้ำตาล หมายถึง ภาษาไทยที่แปลคำศัพท์จากภาษาพม่า
  5. อักษร ที่ประสมอยู่หน้าอักษรอื่น หมายถึงให้ออกลมประสมกับตัวอักษรที่อยู่ถัดไป เช่น ละ หมายถึงให้ออกเสียงว่า ละ โดยการออกลมประสมมาด้วย นอกจากนี้ ยังมีรูปอื่นๆ อีก เช่น เป็นต้น
634950t7vde8eg7v.gif634950t7vde8eg7v.gif


anigifg.gifanigifk.gif